Realizacija projekta "Niste sami"


Od početka februara do kraja aprila 2019. realizovaćemo projekt "Niste sami" koji finansira Ministarstvo za rad boračka i socijalna pitanja.

Ciljne grupe projekta  su osobe sa mentalnim invaliditetom (u daljem tekstu OSMI) , deca koja su žrtve krivičnih dela i njihove porodice.

Deca koja su žrtve krivičnih dela i njihove porodice – spadaju u jednu od najosetljivijih i najranjivijih grupa sa kojima se radnici socijalne zaštite susreću. U zajednici ne postoje besplatni resursi koji bi obezbedili tretman ovoj grupi korisnika sa ciljem prevazilaženja traume.

Ova vrsta aktivnosti se zato odnosi na podršku kroz individualni savetodavni i terapijski rad deci žrtvama krivičnih dela i njihovim porodicama kao jednoj od najranjivijih grupa koja najčešće nije u mogućnosti da ostvari adekvatnu pomoć. Tokom trajanja projekta deca žrtve će biti uključena u tretman nedirektivne terapije igrom, a roditelji u psihološko savetovanje i psihoterapiju.

Jedan od većih problema porodica koje imaju dete koje je žrtva krivičnog dela, je nepostojanje besplatnih resursa u zajednici koji bi omogućili tretman deteta po davanju iskaza, koji bi imao za cilj rad na prevazilaženju traumatskog iskustva koje može ostaviti ogromne posledice na detetov dalji razvoj. Kroz Jedinicu za podršku deci žrtvama u krivičnom postupku za tri godine uključeno je 70-oro dece, na teritoriji niške apelacije, što govori o učestalosti ovog problema u našem regionu.

Deca koja su žrtve krivičnih dela tebaju dodatnu podršku nakon davanja iskaza koja će im omogućiti da prevaziđu posledice traumatskog iskustva. Nedirektivna terapija igrom je inovativna metoda podrške deci u pomenutom cilju koja daje mogućnost detetu da preradi traumu na efikasan i njemu prihvatljiv, prirodan način. Izboru ovog tretmana doprinosi činjenica da nema kontrainidkacija zbog kakvih se stručnjaci ustručavaju da rade sa ovako osetnjivom grupom.

Stres, krivica, međusobne razmirice roditelja, stigmatizacija deteta i cele porodice, nedostatak kapaciteta da budu neophodna podrška detetu sa traumom su neki od problema koji često prate roditelje čija su deca bila žrtve krivičnih dela. Individualni savetodavni i terapijski rad sa roditeljima je planiran u cilju amortizacije ovakvih negativnih posledica, jačanju roditeljskih kapaciteta i stvaranja podržavajućeg okruženja za oporavak cele porodice.

Dinamika realizacije svih individualnih aktivnosti je jednom nedeljno (sa svakim pojedinačnim korisnikom/roditeljskim parom) za sve vreme trajanja projekta.

Projekat će takođe obezbediti edukativne grupne aktivnosti u vidu tribina, predavanja i deljenja edukativnih pamfleta. Edukativne aktivnosti su predviđene u oblasti mentalnog zdravlja, prava i potreba osoba sa mentalnim invaliditetom, važnosti njihovog samozastupanja. Tribine i predavanja, biće direkno namenjene OSMI i njihovim porodicama, a indirekno kroz deljenje materijala u široj lokalnoj zajednici ćemo edukovati i nekliničku populaciju o problemima sa kojima se OSMI susreću i potrebi za razvijanjem tolerancije prema njima.

Nalazi evropskih komisija potvrđuju da se radi o radno i socijalno diskriminisanoj grupi, u zajednici ne postoji usluga prilagođena njihovim potrebama, i sami malo znaju o svojim pravima. Članovi lokalne zajednice zaposleni u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite i porodice OSMI – to su osobe koje mogu direkno omogućiti ili onemogućiti podršku i ostvarenje prava OSMI. Praksa je da participacija OSMI u za njih važnim životnim odlukama bude minimalna. Oko 80% OSMI kojima se oduzima poslovna sposobnost nikada ne prisustvuje lično ročištu, što Evropski sud pravde tretira kao povredu prava na pravično suđenje, samo 2% osoba kojima se ovo pravo razmatra, uspe da izdejstvuje da im ne bude oduzeto i u Srbiji se lako pribegava ovom činu koji bi trebao biti krajnja mera. *

Edukacije će biti organizovane po jedna u drugom, trećem i četvrtom mesecu. Sadržaj prve i druge edukacije imaće za cilj informisanje OSMI o važnosti samozastupanja, sticanja veština osamostaljivanja, pojedinostima oduzimanja poslovne sposobnosti, pojedinostima diskriminacije, njihovim pravima i onim pravima koja se najčešće krše, kao i načinima ostvarivanja njihovih prava. Treća edukacija biće formulisana u vidu tribine na kojoj će sami korisnici uzeti učešće i iz svog ugla govoriti o navedenim temama.

Sadržaj edukativnih pamfleta fokusiraće na podizanje svesti o potrebama, pravima, mogućnostima i zaštiti od diskriminacije osoba sa mentalnim smetnjama i invaliditetom. Edukativni pafmleti su namenjeni široj lokalnoj zajednici u kojoj OSMI treba da ostvare svoja prava. Uz pomoć volontera će ovi pamfleti biti podeljeni na fakultetima i u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite u Nišu. Na ovaj način indirektno, ali ništa manje značajno pružamo podršku OSMI.

 *Podaci iz: Janjić, B. Beker, K. Marković, M. (2014): Zbirka radova – poslovna sposobnost i život u zajednici, zaštita osoba sa mentalnim invaliditetom.


Autor: Stanojević Stevan, 28.01.2019, 10:37:16

Kontakt

Kontaktirajte nas putem e-pošte